IT IS FINISHED (An Easter Reflection)

The Gospel According to John 19:30:
When Jesus had received the wine, he said, “It is finished”. Then he bowed his head and gave up his spirit.

It is finished. Natapos na.
Ini an ikaunom nga pulong ni Kristo dida sa Krus.

Natapos na. Nahimo na niya an kaburut-on san Diyos Amay –
An igpas-an sa krus an aton mga sala para an bugos nga katawhan matubos.
Kay Siya gud la an makagsumpay san dalan ngadto sa ginhadian san Diyos –
dalan nga ginguba, ginlinog san sala.

Natapos na an aton pagkauripon san sala.
An kan Kristo kamatayon sa krus mao an nagsimbulo nga kita nga magpakasasala, natubos na.

An Griego para sa “natapos na” mao an “tetelastai” nga an karuyag signgon “paid in full”.
Sa kadaan nga panahon, kun an sayo nga tawo nakabayad na san iya utang, siya in naghihiyok,
naglulurulukso, ngan dara sin kalipay nakagsiyagit sin “tetelastai” para hibatian san ngatanan nga
siya bayad na.

Mao man si Kristo dida sa krus.
An pagbagaw Niya sin “natapos na” in dire sayo nga pag-ungol kay siya nagupo,
napirde san kamatayon, kundi sayo nga pagsiwangag sin pagkamanilampuson.
Kay an Iya misyon didi sa kalibutan natapos na.
By his wounds, we are healed.
By his death, we have eternal life.
His passion is His mission.

An kan Kristo misyon natapos na, pero an aton tagsa-tagsa nga misyon dire pa.
Tama la nga ini nga pulong mao an ikmaunom, dire an ikapito o katapusan nga pulong.
Kay para sa kadam-an sa aton, an ira misyon dire pa tapos, kundi nagpapadayon pa.
An iba ngani, matikang pala. Sayo na ak.

Natapos pala liwat ak kalbaryo sa Bar Exam, pero ak kinabuhi as abogada, natikang pala.
Bago makagamit siton nga 3 letters (A, T & Y) bago sa ak ngaran, kailangan malampasan ko nguna
iton nga bar.
Kada-domingo sa bugos nga bulan san Setyemre, walo iton ka-oras nga magkulop nga sinuratay
tungod kay written exam man an bar.
Maguol sa kamot, stressful, ngan bawal gud magkasakit siton nga mga panahon.

Looy sa Diyos, nakatalwas ak gihapon.
Pero 30% effort, 70% prayers gud adto.
Dire ak makatake much credit sadto kay ako mismo dire ak kontento sa ak preparation.
Cramming ak sadto pirme. Halos tag-2 hours la ak katurog the night before each bar sunday.
Salit nakasugad gud ak nga ak pagpasar by His grace adto.

An ak pagkukulang sa preparation, ginpun-an ko man liwat sa gulpi nga pangamuyo.
Full force man liwat sadto ak prayer brigade.
Ak bug-os nga pamilya, kasangkayan, kaurupdan, ngan ak extended family sa cfc,
mga parokyano sa katilingban san Cawayan, UEP, ngan Lavezares.
Special mention gihapon ak iroy nga gulpi an luhod-luhod sa mga simbahan sa Manila samtang nag-
eexam ak. Sige ak burn the midnight candle, sira man didi sige liwat panadok kandila.

Sa prayers gud ak naghugot sin kusog ngan confidence.
Bago magtikang an exam, giniexercise ko nguna siton ak kamot para mag-upay man ak agi.
Prayer siton ak ginsusurat.
Ak kapot siton sa exam room, ak sign pen sa too nga kamot
ngan an blue rosary nga hatag ni Mana Zeny Peñaranda sa ak wala.
Kusog siton ak kapot nga rosaryo labi kun di ak sigurado sa ak answer. =)

Pero mas matanglay kun dire man mas makuri pa sa actual bar exam an paghinulat na sa result.
Pasakit gud an paghinulat, kay dida na nasulod an doubt, an temptation to succumb to defeat,
to lose faith.
Ak prayer siton nga time, an kan Kristo man ta prayer bago siya ginlingo
sa Garden of Gethsemane – garden of doubt nga:
“Father I know that you can do everything.
But if it is possible, let this cup (of suffering) pass from me.
(Let me pass the bar). But let your will be done, not mine.”

San day of release na sa result, ginkinulba ak siton.
Biyernes adto gingawas, mala liwat biyernes santo am balay. Naduroy la ak kulba.
Ak ginhimo, nagbasa ak book of Psalms sa bible.
Gin-alternate ko an mga salmo sa pagpasalamat, salmo san pagtapud sa Diyos, ngan salmo san
pagtangis tungod san maraot nga palad.
Dida ak siton nainspire pakipustahay kan Lord.

Bagaw ko, “Sige Lord, kun papasaron mo ak, magspeaker ak sa siete palabras
an ikaunom nga pulong, Natapos na.
Pero kun dire mo ak papasaron, ata an ikaupat nga pulong akon,
an Dyos ko, Dyos ko, kay ano nga ginpabay-an mo ako.”
So is it a deal or no deal? One more or no more?
Kan Lord final answer was no more. No more bar exam for me.

Ak kalbaryo sa bar exam nagtutdo sa ak nga an aton Diyos namamati san aton mga pangamuyo.
This God can hear.
Kunta kita man liwat mahibaro pamati sa Iya kaburut-on sa aton.
Kun pahuwayon ta at tv kun SNN na an palabas,
pahuwayon ta at baba pinanlibak sa at hipid,
pahuwayon ta at huna-huna pag-inihap san may mga sala sa at,
mas mabati kit tiupay kun nano an kaburut-on sa Diyos sa aton mga kinabuhi.

Damo didi an kag-anak.
Maaram siguro kam sa feeling kun an iyo anak dire nasunod dayon sa iyo sugo, pabungul-bungol,
di man paniyan-niyan, damo la an pasangilan. Di ba pareho la iton san pagsulay sa iyo sugo?
Justice delayed is justice denied kumbaga.
Delayed obedience is disobedience.

An dire man kag-anak didi, dire liwat exempted. Kay kita ngatanan mga anak san Diyos.
Ngan bilang anak san Diyos, angay la nga tikangan ta man an pagsunod san kaburut-on san Diyos.
Christ’s life, from conception to his death on the cross, was all about following His Father’s will.

Bugto ko kan Kristo, tama na an pabungol-bungol, an paniyan-niyan, an pabuwas-buwas.
Kay maupay kun nakasiguro kit nga makaimod pa kit Santino buwas.
Maupay kun nakasiguro kit nga may bukas pa.

Student ID man o Senior Citizen’s Card im gamit, it’s never to late to start a life dedicated
for God’s purpose.
Rick Warrren, author of the best-selling book “A purpose-driven life”, said that:
A life of worship, a life of fellowship, a life of discipleship, a life of ministry,
and a life of service, is a life well-lived.

Mao kunta iton nga kinabuhi an aton hingayapon ngan talinguhaon para sa aton kalugaringon,
sa aton anak o magiging anak, sa aton pamilya, sa aton komunidad, sa aton nasud,
ngan sa bug-os nga kalibutan.

Para kun umabot na an takna nga kita kinahanglan na bumaya sa kalibutan ngan umatubang
kan Kristo, masugad ta man liwat nga:
Bro, ako liwat, an akon misyon, Natapos na.

1 Comment

Filed under 2008 Philippine Bar Exam, Kill All The Lawyers

One response to “IT IS FINISHED (An Easter Reflection)

  1. Cyrene

    May your testimony be an inspiration to all of us who will take the bar exam this nov 2018. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s